Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Obowiązuje od dn. 1 lipca 2018 r.

1) Informacje ogólne

Korzystając z serwisu SentenceMill, akceptujesz warunki Regulaminu oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

Właścicielem serwisu SentenceMill (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Marcin Miotk
ul. Białoprądnicka 24d
31-221 Kraków
NIP: 684-241-14-74
Mail: mami@snmill.com

2) Konta Użytkowników

Założenie konta w serwisie SentenceMill jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy.

W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

3) Dobre obyczaje i bezpieczeństwo

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisu SentenceMill powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta.

4) Własność intelektualna

Informacje, dane i materiały zawarte w serwisie SentenceMill są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

5) Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.